Naar boven

Verkoopvoorwaarden

1. Geldigheid

Wij verkopen uitsluitend volgens deze verkoops- en factuurvoorwaarden. Deze accepteert U met uw bestelling. Deze verkoops- en factuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen van goederen en diensten vanwege DESKIN NV. Afwijkende voorwaarden zijn enkel geldig, als deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd worden.
Geen enkele bepaling welke is vermeld op bestelbonnen of correspondentie afkomstig van de koper zullen hem dientengevolge ontheffing verlenen, tenzij dit uitdrukkelijk door ons schriftelijk in offertes en/of bevestigingen vermeld wordt.

2. Contractafsluiting

Onze catalogus en aanbiedingen gelden uitsluitend voor ondernemers en zijn steeds vrijblijvend. Uw bestelling wordt bindend door onze orderbevestiging. Wij behouden ons het recht voor om kleuren of producten te wijzigen op grond van technische of kwalitatieve verbeteringen, alsook vergissingen door eventuele drukfouten.
DESKIN NV behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging in de juridische toestand van de koper.
Als er voortekenen zijn van vermogensvermindering uwerzijds, zijn wij gerechtigd de levering achter te houden totdat de volledige betaling van de verkopen gebeurd is of om ons terug te trekken uit het contract zonder dat hiervoor enige schadevergoeding ten onze laste gevorderd kan worden.

3. Prijzen

Al onze vermelde prijzen zijn netto-prijzen excl. BTW, inclusief levering bij de vakhandelaar in het magazijn gelijkvloers. Kortingen op de catalogusprijzen dienen schriftelijk overeengekomen te worden. Indien niet uitdrukkelijk anders vermeld, hebben de prijzen betrekking op de respectievelijke producten volgens beschrijving, echter niet op de afgebeelde toebehoren, decoraties en montage. De prijzen zijn geldig tot het verschijnen van een nieuwe catalogus of voor de aangegeven tijdspanne.

4. Facturatie

Doorgaans leveren wij de goederen met openstaande factuur. De facturen zijn contant betaalbaar. Bij gebrek aan betaling op de overeengekomen vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd worden met een forfaitaire schade van 10% en een conventionele rente van 1% per begonnen maand, onverminderd bijkomende gerechts- en uitvoeringskosten. Hiervoor is er geen verdere aanmaning nodig.

5. Montagedienst

Indien meubelen door onze diensten gemonteerd dienen te worden, wordt er een meerprijs aangerekend van 10% van de bruto aankoopprijs, met een minimumwaarde van 25 €.

6. Eigendomsrecht

De eigendomsoverdracht heeft slechts plaats na volledige betaling van de overeengekomen prijs. Tot de betaling van de gezamenlijke openstaande facturen – ook toekomstige – blijven de goederen van de gezamenlijke leve­ringen onze eigendom. Zolang de betaling niet heeft plaatsgevonden, is de koper er niet toe gerechtigd ze verder te verkopen, in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin van het woord te gebruiken. Rekening houdend met vermeld eigendomvoorbehoud is de koper verplicht elk beslag door derden op de geleverde niet integraal betaalde goederen onmiddellijk aan ons kenbaar te maken. DESKIN NV behoudt zich het recht voor de goederen op te eisen welke haar dienen te worden gerestitueerd door eenvoudig aangetekend schrijven. Het risico daarentegen gaat echter over op de koper bij levering.

7. Levering

De goederen worden direct vanuit ons magazijn geleverd bij de dealer in België en Nederland (na volledig ordernazicht) zonder vrachtkosten. Wij leveren al onze goederen franco huis gelijkvloers in België en Nederland (enkel het vaste land). Voor de eilanden en het Europese buitenland zijn er speciale condities, deze kan men bekomen op aanvraag.
Bij bestellingen onder de € 250,– worden er € 15,– orderkosten aangerekend. Voor een vlotte afhandeling van uw order en om U uw goederen zo snel mogelijk te bezorgen, is het mogelijk dat wij deelleveringen verzenden. Dit vooral als het verschil in levertijd van de diverse producten te groot is.
De bestelde goederen ontvangt U zo snel mogelijk. Bij de overname van de goederen gaat het risico van beschadigen over naar U.
Wanneer de goederen over de weg per voertuig zullen worden vervoerd, dient de plaats van de levering altijd toegankelijk te zijn voor alle types vracht­wagens. Het lossen van de goederen moet in behoorlijke omstandigheden en onmiddellijk na aankomst kunnen uitgevoerd worden. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden DESKIN NV niet. Overschrijding hiervan kan in geen enkel geval aanleiding geven tot annulering van de order, noch geeft zij recht op enigerlei schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen. Epidemiën, oorlog, staking, werkonderbrekingen, machineuitval, brand, overstromingen, transportonderbrekingen, enz. in het algemeen elke gebeurtenis welke de leveringstermijn of de fabricage van de producten vertraagd, worden als overmacht beschouwd. In dergelijke om­standigheden behoudt DESKIN NV zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Alleszins worden alsdan de leveringstermijnen van rechtswege dienovereenkomstig verlengd. Welke vertraging er in de levering ook geschiedde, geeft dit de koper geenszins het recht zich elders voor onze rekening te bevoorraden.

8. Annulatie en terugname

In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20 % van de waarde van de bestelling, met een minimum van 100,– € en dit onder voorbehoud van mogelijkheid een hogere geleden schade te eisen. De door DESKIN NV verkochte goederen worden na levering niet meer teruggenomen noch geruild, behalve mits schriftelijk toestemming van de firma DESKIN NV. Iedere aanvraag moet noodzakelijkerwijze vergezeld zijn van een beschrijvende staat waarbij melding gemaakt wordt van de referenties van het product, de nummers en data van de leveringsbons en de erop be­trekking hebbende facturen. Iedere aanspraak met betrekking tot een terugname waarvan de oorsprong niet ligt in een fout van de firma DESKIN NV zal voorwerp zijn van een forfaitaire deelname in de transport- en beheers­kosten ten bedrage van 15% van de som van de tegoeden met een minimum van 50,– €.
In het geval een proefzending besteld wordt in het kader van een grotere offerte en mits vermelding op de facturatie dat het een proefbestelling betreft, dient de koper binnen de 14 dagen na levering van de goederen op proef, schriftelijk aan DESKIN NV te melden indien zij de goederen niet wenst te behouden. DESKIN NV doet dan het nodige voor terugname van de goederen en het crediteren ervan evenwel mits verrekening van de transportkosten die ten laste blijven van de koper. Het transportrisico blijft eveneens ten laste van de koper. Bovendien kan terugname van een proefzending enkel gebeuren als de goederen ongebruikt en onbeschadigd zijn en deze zich in de originele verpakking bevinden. Het terugnamerecht van een proefzending geldt evenwel niet voor speciaal vervaardigde producten en voor gemonteerde meubel­programma's.

9. Reclamaties

Gelieve de goederen te controleren op transportbeschadigingen na ontvangst. Vermeld eventuele beschadigingen op de leveringsbon en laat dit onder­tekenen door de chauffeur. Later gemelde transportbeschadigingen worden niet erkend. Duidelijke gebreken, die niet ontstaan zijn door transport, moeten binnen de week na ontvangst schriftelijk gemeld worden, bij gebreke waaraan de goederen onvoorwaardelijk aanvaard worden. Verborgen gebreken moeten binnen de week na vaststelling schriftelijk gemeld worden, bij gebreke waaraan de goederen onvoorwaardelijk aanvaard worden.

10. Garantie

Alle opgaven in onze kataloog i.v.m. geschiktheid en toepassingsmogelijk­heden, gebeuren volgens ons beste weten. Deze worden vanuit onze ervaring vermeld en gelden niet als zekerheid, waarvoor wij dan ook niet verantwoord-lijk zijn.
Naast de wettelijke waarborg overeenkomstig art. 1641 e.v. van het burgerlijk wetboek geldt op al onze producten een garantie van 24 maanden, uitgezonderd voor de artikelen waarvoor er een andere garantieperiode is aangegeven in de katalogus. Beschadigingen of storingen die zich voordoen door foutieve bediening, gebruik van geweld of normale slijtage vallen niet onder deze garantie. Bij gegronde reclamaties die ons toekomen binnen de garantie­termijn, worden de goederen kosteloos omgeruild, nageleverd of bijgewerkt.
Uitgesloten zijn aanspraken, op grond van door onze producten ontstane beschadigingen op de vloerbekleding. Onze producten zijn niet voor alle vloeren geschikt, vooral bestaat de mogelijkheid tot beschadigingen op zachte vloer (bvb. linoleum, parket). De geschiktheid van de verschillende vloeren gebeurt uitsluitend door u. Zouden wij hiervoor een aanbeveling uitspreken, is deze uitsluitend advies gevend en niet bindend.

11. Rechtsgeldigheid

Indien aan één of meerdere bepalingen in voorgaande voorwaarden niet wordt voldaan, blijven de andere bepalingen van kracht.

12. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

Het contract wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwistingen zijn de rechtbanken van Neerpelt en Hasselt bevoegd, met dien verstande dat DESKIN NV zich het recht voorbehoudt om een betwisting voor te leggen aan de rechtbank van de zetel of woonplaats van de klant.

Deskin NV
01.11.2022